Verzuim/verlof

Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. In bijzondere gevallen kan toestemming worden verleend voor een dag vrij of voor extra vakantiedagen. Bij officiële feesten van naaste familieleden, zoals huwelijk, ambtsjubilea e.d. kan ook verlof worden gegeven.
Verlof of extra vakantie dient minimaal 6 weken van tevoren door middel van een aanvraagformulier (bij de directeur verkrijgbaar) te worden aangevraagd.

De directeur moet een aanvraag tot verlof melden bij de leerplichtambtenaar.

De school beschikt over aanvraagformulieren voor het aanvragen van extra vakantiedagen. Het ingevulde formulier, waarop tevens alle voorwaarden en regels staan vermeld, moet bij de directeur worden ingeleverd. Enige tijd daarna wordt wel of geen toestemming gegeven.

Er wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt, indien kinderen zonder toestemming buiten de officiële schoolvakanties op vakantie gaan of zonder geldige reden niet op school zijn. De rechter kan in die gevallen een forse boete opleggen.

Verlof buiten de schoolvakanties

Op grond van art. 13a en 14 van de leerplichtwet 1969 kunt u verlof aanvragen bij de school van uw kind.

Vakantieverlof
De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof het volgende:

  • Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakantie kan gaan (bijvoorbeeld seizoenswerk); niet vanwege organisatorische redenen;
  • Vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen;
  • Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: Verlof kan worden verleend

  • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren;
  • Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten;
  • Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwante tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten: in de eerste graad maximaal 4 dagen; in de tweede graad maximaal 2 dagen; in de derde of vierde graad maximaal 1 dag;
  • Bij 25, 40 en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ten hoogste 1 dag;
  • Overige gewichtige omstandigheden. Geldt alleen in, naar het oordeel van de directeur en leerplicht, zeer bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of maatschappelijk werker te worden overlegd, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

Let op!

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders (of kinderen van 12 jaar of ouder) kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.

Bezwaar/beroep

​Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na toezending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Voor meer informatie kunt u bij de gemeente Schiedam (Onderwijs en Welzijn) terecht bij de leerplichtambtenaar