Brede zorg

Iedere leerling, die op Het Kleurrijk zit, heeft recht op zorg en aandacht. Om bij te kunnen houden hoe ieder kind leert en zich ontwikkelt, wordt er voor de basisvakken (lezen, taal, rekenen en schrijven) regelmatig geobserveerd en getoetst. In de groepen 4 t/m 8 wordt twee keer per jaar een sociogram afgenomen. Hiermee krijgen we inzicht in de sociale verhoudingen in de groep. Deze gegevens worden met informatie over het werken in de groep, observaties, rapportcijfers, afspraken met ouders e.d. vastgelegd in een digitaal leerlingdossier. Zo kunnen we de ontwikkeling van het kind goed volgen en kan het onderwijs hierop worden afgestemd.

De toetsresultaten worden beheerd door de intern begeleiders aan wie de coördinatie en organisatie van de onderwijszorg is toevertrouwd. De gegevens worden een aantal keren per jaar besproken met de leerkrachten. Dit alles bij elkaar noemen we ‘het leerlingvolgsysteem’. Bij het omgaan met deze gegevens gelden de wettelijke regels die de privacy van u en uw kind beschermen.

Speciale zorg

Alle kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben. Sommige kinderen kunnen meer en moeilijker werk aan, anderen hebben juist problemen met de leerstof. Ook kan het zijn dat er andere redenen zijn waarom het met een kind extra zorg nodig heeft. In alle gevallen zullen de leerkracht en de intern begeleider bekijken wat een oplossing voor het probleem van dat specifieke kind kan zijn. Met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en eventuele andere observaties en/of toetsen, wordt gekeken hoe er het beste verder gewerkt kan worden. Misschien is een kind geholpen met een andere manier van uitleggen, een andere verwerking, extra hulp binnen de groep of meedoen in een plusgroepje voor kinderen die meer aankunnen. Afhankelijk van de situatie zijn er vele mogelijkheden. Voordat dit plaatsvindt, wordt er altijd eerst met de ouders gesproken.