Ouderraad

De werkzaamheden van de ouderraad (OR) zijn van praktische aard: het organiseren en begeleiden van verschillende extra activiteiten, zoals schoolreis, fotograaf, sinterklaas, kerst en sportdag. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen. De OR bestaat uit ouders en een teamlid.

De OR beheert het schoolfonds en legt ieder jaar verantwoording af over het bestede geld. Van het fonds worden de feesten, bijzondere activiteiten, de sportdag, e.d. betaald. De ouderbijdrage voor schooljaar 2020- 2021 is € 45,- *. Het rekeningnummer van de Ouderraad is: NL54 INGB 0002 4012 53 t.n.v.       OR OBS het Kleurrijk, Schiedam.

*Ouders die in schooljaar 2019-2020 de ouderbijdrage betaald hebben, betalen in 2020-2021 minder omdat door de coronacrisis de schoolreis en andere activiteiten niet zijn doorgegaan.

U kunt via de mail van de ouderraad uw vragen stellen.