Ouderraad

De werkzaamheden van de ouderraad (OR) zijn meer van praktische aard dan die van de medezeggenschapsraad: het organiseren en begeleiden van verschillende extra activiteiten, zoals schoolreis, fotograaf, sinterklaas, kerst en sportdag. De OR bestaat uit 8 ouders. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen. Een teamlid heeft een adviserende rol.

De OR beheert het schoolfonds en legt ieder jaar verantwoording af over het bestede geld. Van het fonds worden de feesten, bijzondere activiteiten, de sportdag, e.d. betaald. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 45,-. Het rekeningnummer van de Ouderraad is: NL54 INGB 0002 4012 53 t.n.v.       OR OBS het Kleurrijk, Schiedam.

U kunt via de mail van de ouderraad uw vragen stellen. Het mailadres is: kleurrijk_ouderraad@primoschiedam.nl.

Leden ouderraad