Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële contactorgaan tussen de school en het schoolbestuur. De MR bestaat dit jaar uit drie door de ouders gekozen ouders en drie door het personeel gekozen teamleden. De leden hebben een zittingsperiode van twee jaar en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen.

De taken van de MR zijn:

  • het bevorderen van de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg;
  • het uitbrengen van adviezen, b.v. over de taakverdeling binnen schoolleiding en teamleden, vakanties, inkrimping of uitbreiding van de school;
  • het instemmen met bijvoorbeeld veranderingen in het schoolplan, de schoolgids, enz.

Als u vragen heeft kunt u mailen naar: kleurrijk_mr@primoschiedam.nl.

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Personeelsgeleding
Laurian Verdel l.verdel@primoschiedam.nl
Francis Hagen f.hagen@primoschiedam.nl
Aletta van Hoek a.vanhoek@primoschiedam.nl

Verslagen MR

Binnenkort vindt u hier de verslagen van de MR.

Huishoudelijk reglement Stichting Primo 2017-2018 

Huishoudelijk reglement obs het Kleurrijk 2017-2018