Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële contactorgaan tussen de school en het schoolbestuur. De MR bestaat schooljaar 2020-2021 uit drie door de ouders gekozen ouders en drie door het personeel gekozen teamleden. De leden hebben een zittingsperiode van twee jaar en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen.

De taken van de MR zijn:

  • het bevorderen van de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg;
  • het uitbrengen van adviezen, b.v. over de taakverdeling binnen schoolleiding en teamleden, vakanties, inkrimping of uitbreiding van de school;
  • het instemmen met bijvoorbeeld veranderingen in het schoolplan, de schoolgids, enz.

Als u vragen heeft kunt u mailen naar: Kleurrijk_MR@primoschiedam.nl

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Fatima:moeder van Basma, groep 8, Nour Imane, groep 5 en Salma, groep 3.

Samira:moeder van Noor, groep 3.

Setti:moeder van Christopher, groep 8.

Personeelsgeleding
Mariëlle van der Horst
Francis Hagen
Sandra van Reekum

De gehele MR is te bereiken via:
Kleurrijk_MR@primoschiedam.nl

De GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de scholen. Op de site van ons bestuur Primo is meer informatie te vinden over de GMR en de reglementen en statuten.