Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds is circa € 45,00 per schooljaar per kind. De OR beheert het schoolfonds en legt ieder jaar verantwoording af over het bestede geld. Van het fonds worden de feesten, schoolreis, bijzondere activiteiten, de sportdag en dergelijke betaald. U kunt de ouderbijdrage overmaken op de girorekening van de ouderraad: NL54 INGB 0002401253 t.n.v. Ouderraad OBS het Kleurrijk, Schiedam.