Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds is € 45,00 per schooljaar per kind.

De OR beheert het schoolfonds en legt ieder jaar verantwoording af over het bestede geld.

Van het fonds worden de feesten, schoolreis, bijzondere activiteiten, de sportdag en dergelijke betaald.

U krijgt via Parro een betaalverzoek in twee delen.